Over deze site

Print Friendly, PDF & Email

Waarom deze site

Mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) ontwikkelen zich op allerlei gebieden, ook op seksueel gebied. Hun ontwikkeling verloopt anders, is vertraagd of stagneert, maar net als bij ieder ander begint de seksuele ontwikkeling bij 0 jaar.

Mensen met EMB hebben recht op seksualiteit en recht op passende begeleiding om de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Ze hebben ook recht op eigen invloed in bevrediging van hun behoeftes in iedere fase van de seksuele ontwikkeling. Dit vergroot voor hen de kwaliteit van leven. Volgens de verklaring van de rechten van personen met een verstandelijke handicap van de Verenigde Naties (1971); “….zoveel als doenlijk dezelfde rechten als andere mensen” en “…recht op zodanige opvoeding, training, revalidatie en begeleiding dat deze hem in staat stellen zijn vaardigheden te ontwikkelen en zijn potentiële mogelijkheden tot ontplooiing te brengen”.

Tot nu toe is de kennis rondom de seksuele ontwikkeling bij mensen met EMB beperkt en niet gemakkelijk toegankelijk. De dagelijkse praktijk wil men praktische handvatten. Het Platform EMG bundelt beschikbare kennis en ervaring over dit onderwerp. Met deze site zijn deze kennis en ervaringen toegankelijk voor allen die persoonlijk of professioneel betrokken zijn in de ondersteuning van mensen met EMB. We pretenderen niet volledig te zijn en op alle vragen een antwoord te kunnen geven. Dit zult u ook merken in de beschrijving van de casussen, vaak is er nog een open einde. Deze site is bedoeld om het onderwerp onder de aandacht te brengen en het gesprek aan te gaan. We willen een aanzet geven tot het bundelen van kennis.”

Er is nog weinig wetenschappelijk onderbouwde kennis over seksualiteit bij mensen met EMB. Dankzij pionierswerk van de onderzoeksgroep van Carla Vlaskamp in Groningen en Bea Maes in Leuven staan de mensen met EMB steeds meer op de kaart. Er is kennis over de wijze waarop de ontwikkeling gestimuleerd kan worden door middel van het stellen van een perspectief en een evaluatief opvoedingsprogramma. Dit wordt interdisciplinair uitgevoerd en ouders hebben hierin ook een belangrijke rol.

Uit onderzoek blijkt helaas ook dat deze mensen met EMB veel niet-ingevulde tijd hebben en dat er nog nauwelijks sprake is van inclusie. Het recht op seksualiteitsbeleving is voor hen niet vanzelfsprekend.

Onderzoek naar puberteit bij mensen met EMB door Harriet Schoenmakers en onderzoek naar gedragsproblemen bij mensen met EMB door Petra Poppes heeft een link met seksualiteit bij deze groep. Zowel Annette van der Putten in Groningen als Anneleen Penne in Leuven hebben interesse getoond in onderzoek naar seksualiteit van mensen met EMB.

We willen u uitnodigen kennis of handreikingen toe te voegen. Ook kunt u vragen met ons delen. info@seksualiteitEMB.nl

Aanpak

De verschillende onderwerpen hebben we ingedeeld in kennis, bewustwording, bespreken en handelen. Dit zijn naar ons idee de stappen die doorlopen kunnen worden. We maken gebruik van ervaringskennis en we gebruiken casussen uit de dagelijkse praktijk.